Protokol k dohodě o ukončení války a obnově míru ve Vietnamu

Týká se zastavení palby v jižním Vietnamu a spojených vojenských komisí

Vláda Spojených států amerických, ve shodě s vládou Vietnamské republiky, vláda Vietnamské demokratické republiky, ve shodě s prozatimní revoluční vládou Jihovietnamské republiky, naplňují první odstavec článku 2, článek 3, článek 5, článek 6, článek 16 a článek 17 dohody o ukončení války a obnovení míru ve Vietnamu, podepsané k tomuto datu, jež pojednávají o zastavení palby v jižním Vietnamu a o zřízení čtyřstranné spojené vojenské komise a dvoustranné spojené vojenské komise, se dohodly takto:

ZASTAVENÍ PALBY V JIŽNÍM VIETNAMU

Článek 1

Vrchní velení stran v jižním Vietnamu vydají bez odkladu a včas všem pravidelným i nepravidelným ozbrojeným silám a ozbrojené policii pod svým velením aby úplně zastavily nepřátelství po celém jižním Vietnamu v přesnou chvíli stanovenou v článku 2 dohody, a zajistí, aby tyto ozbrojené síly a ozbrojená policie splnily tyto rozkazy a respektovaly příměří.

Článek 2

a) Jakmile zastavení palby  vstoupí v platnost a dokud spojené vojenské komise nevydají směrnice, zůstanou všechny pozemní, říční, námořní a letecké bojové síly stran v jižním Vietnamu na místě, to znamená, že vzájmu zajištění stabilního příměří nebude prováděno nové rozmísťování ani přesouvání žádné větší jednotky, jež by rozšířilo oblast kontroly kterékoli ze stran nebo by vedlo ke kontaktu mezi ozbrojenými silami stojícími proti sobě a ke srážkám, jež by s tím mohly být spojeny.

b) Všechny pravidelné i nepravidelné ozbrojené síly a ozbrojená policie stran v jižním Vietnamu budou dodržovat zákaz těchto akcí:

1. Vysílání ozbrojených hlídek do oblastí kontrolovaných ozbrojenými silami protivníka a podnikání letů bombardovacích a stíhacích letounů všech typů, vyjma neozbrojených letů ke cvičným účelům a v zájmu udržení výkonnosti strojů;

2. podnikání jakýchkoli ozbrojených útoků proti osobám, ať již vojenským nebo civilním, jakýmikoli prostředky včetně ručních zbraní, minometů, dělostřelectva, bombardování a ostřelování z letadel a jakýchkoli jiných typů zbraní nebo výbušnin;

3. rozvíjení všech bojových operací na zemi, na řekách, na moři a ve vzduchu;

4. podnikání jakýchkoli nepřátelských, teroristických nebo odvetných akcí a

5. podnikání jakýchkoli akcí ohrožujících životy nebo veřejný či soukromý majetek.

Článek 3

a) výše uvedé zákazy nebudou poškozovat ani omezovat:

1. Civilní zásobování, svobodu pohybu, svobodu vykonávat práci a svobodu lidí obchodovat, jakož i civilní styk a dopravu mezi všemi oblastmi v jižním Vietnamu;

2. právo kterékoliv strany užívat v oblastech pod její kontrolou vojenských podpůrných složek, jako jsou ženijní a dopravní jednotky, při opravě a stavbě veřejně prospěšných zařízení a dopravě obyvatelstva a jeho zásobování;

3. normální vojenský výcvik, který budou strany provádět v oblastech pod svou kontrolou s patřičným ohledem na bezpečnost veřejnosti;

b) Spojené vojenské komise se okamžitě dohodnou na koridorech, trasách a dalších směrnicích upravujících pohyb vojenského dopravního letectva, vojenských dopravních vozidel a vojenských dopravních plavidel všech typů jedné strany, jež se mají pohybovat v oblastech pod kontrolou jiných stran.

Článek 4

V zájmu odvrácení konfliktu a zajištění normálních podmínek těch ozbrojených sil, které jsou v přímém doteku, a do té doby, než spojené vojenské komise vydají směrnice, sejdou se velitele ozbrojených sil stojících proti sobě na místech bezprostředního doteku, jajkmile zastavení palby vstoupí v platnost, aby dospěli k dohodě o dočasných opatřeních k odvrácení konfliktu a k zajištění přísunu zásob a poskytování lékařské péče pro tyto ozbrojené síly.

Článek 5

a) Do 15 dnů po vstupu zastavení palby v platnost vynasnaží se každá strana maximálně o to, aby odstranila nebo zneškodnila všechny ničivé prosředky, minová pole, léčky, překážky nabo jiné nebezpečné předměty dříve umístěné, aby nebránily obyvatelstvu v pohybu a v práci, především na vodních cestách, na silnicích a železnicích v jižním Vietnamu.Ty miny, které nemohou být odstraněny nebo zneškodněny v této době, musí být jasně označeny a dodatečně odstraněny nebo zneškodněny, jakmile to jen bude možné.

b) Kladení min je zakázáno, vyjma jako obranné opatření kolem vojenských zařízení na místech, kde nebrání obyvatelstvu v pohybu a v práci, jakož ani v pohybu na vodních cestách, silnicích a železnicích. Miny a jiné překážky umístěné již kolem vojenských zařízení mohou na svých místech zůstat, pokud tam nebrání obyvatelstvu v pohybu a v práci, jakož ani pohybu na vodních cestách, silnicích a železnicích.

Článek 6

Civilní policie a civilní bezpečnostní personál stran v jižním Vietnamu, jež nesou odpovědnost za udržování zákona a pořádku, budou přísně respektovat zákazy vytyčené v článku 2 tohoto protokolu. Jak to vyžaduje jejich odpovědnost, budou normálně oprávněni nosit pistole, a pokud si to vyžádají neobvyklé okolnosti, budou smět nosit jiné malé osobní zbraně.

Článek 7

a) Přísun náhradní výzbroje, střeliva a vojenského materiálu do jižního Vietnamu, dovolený podle článku 7 dohody, bude probíhat pod dozorem a kontrolou dvoustranné spojené vojenské komise a mezinárodní kontrolní a dozorčí komise a bude procházet jen takovými vstupními místy, které stanoví dvě jihovietnamské strany.Dvě jihovietnamské strany se na těchto vstupních místech dohodnou do 15 dnů po vstupu zastavení palby v platnost.Dvě jihovietnamské strany si mohou vybrat až šest vstupních míst, jež nejsou zahrnuta do seznamu míst, kde mají mít své základny skupiny mezinárodní kontrolní a dozorčí komise podle článku 4 d) protokolu, který se týká mezinárodní komise. Zároveň si také dvě jihovietnamské strany mohou zvolit vstupní místa ze seznamu míst vyjmenovaných v článku 4 d) onoho protokolu.

b) Každé z označených vstupních míst bude k dispozici jen pro tu jihovietnamskou stranu, které toto místo kontroluje.Obě jihovietnamské strany budou mít stejný počet vstupních míst.

Článek 8

a) Pokud jde o realizaci článku 5 dohody, Spojené státy a ostatní cizí země, onichž se v článku 5 dohody mluví, vezmou s sebou všechnu svou výzbroj, střelivo a vojenský materiál.Takové přesuny objektů, které by je ponechávaly v jižním Vietnamu, nebudou prováděny po vstupu dohody v platnost, vyjma co se týče přesunů spojovacích a dopravních prostředků a jiného nebojového materiálu patřícího čtyřstranné spojené vojenské komisi a dozorčí komisi.

b) Do pěti dnů po vstupu zastavení palby v platnost budou Spojené státy informovat spojenou čtyřstrannou vojenskou komisi a mezinárodní kontrolní a dozorčí komisi o celkových plánech časového sledu při úplném odsunu vojsk, který bude probíhat ve čtyřech fázích po 15 dnech.Předpokládá se, že počet vojáků odsunovaných v každé fázi se nebude příliš lišit, i když není možné zajistit přesné stejné početní stavy. Přibližné početní stavy, jež mají být v jednotlivých fázích odsunovány, budou oznámeny čtyřstranné spojené vojenské komisi a mezinárodní kontrolní a dozorčí komisi s takovým náležitým předstihem před skutečnými odsuny, aby mohly náležitě plnit své úkoly v tomto směru.

Článek 9

a) Při realizování článku 6 dohody Spojené státy a ostatní cizí země, o nichž se v tomto článku hovoří, demontují a odstraní z jižního Vietnamu všechny vojenské základny Spojených států a ostatních cizích zemí, o nichž se v tomto článku hovoří, včetne zbraní, min a dalšího vojenského zařízení na těchto základnách zak, aby byly nepoužitelné k vojenským účelům.

b) Spojené státy sdělí čtyřstranné spojené vojenské komisi a mezinárodní kontrolní a dozorčí komisi nezbytné informace o plánech na demontáž základen, aby tak tyto komise mohli řádně plnit své úkoly v tomto směru.

SPOJENÉ VOJENSKÉ KOMISE

Článek 10

a) Za realizování dohody jsou odpovědny strany, ktreré dohodu podepsaly.

Čtyřstranná spojená vojenská komise má za úkol zajišťovat společné akce stran při realizování dohody tím, že bude sloužit jako komunikační kanál mezi stranami, že bude koncipovat plány a stanoví modality, co se týče provádění, koordinování, sledování a kontrolování toho, jak jsou plňena ustanovení zmíňená v článku 16 dohody, a tím, že bude projednávat a řešit všechny záležitosti, jež se dotýkají realizace těchto ustanovení.

b) Konkrétní úkoly čtyřstranné spojené vojenské komise jsou:

1. koordinovat, sledovat a kontrolovat, jak čtyři strany plní výše zmíňená ustanovení dohody;

2. předem odrazovat od porušování a zjišťovat je, projednávat případy porušení a řešit konflikty a sporné záležitosti mezi stranami v souladu s výše zmíňenými ustanoveními

3. bez odkladu visílat jednu nebo více spojených skupin, jak to mohou vyžadovat konkrétní případy, do kterékoli části jižního Vietnamu, aby vyšetřovaly údajná porušení dohody a aby pomáhaly stranám hledat opatření proti tomu, aby se podobné případy neopakovaly;

4. zahajovat pozorování na místech, kde to je třeba k plňení jejich funkcí;

5. provádět takové dodatečné úkoly, které si podle jednomyslného rozhodnutí stanoví.

Článek 11

a) Bude působit ústřední spojená vojenská komise se sídlem v Saigonu. Každá strana okamžitě určí vojenskou delegaci v počtu 5-9 osob, která ji bude zastupovat v ústřední komisy. Vedoucí důstojník, kterého každá strana určí, bude v hodnosti generála nebo obdobné.

b) Bude zastupovat sedm oblastích spojených vojenských komisí v oblastech zakreslených na přiložené mapě a se sídly v těchto místech:

OblastMísto
I.Hue
II.Da-nang
III.Plei-ku
IV.Phan-thiet
V.Bien-hoa
VI.My-tho
VII.Can-tho

Každá strana určí vojenskou delegaci v počtu 16 osob, která ji bude zastupovat v každé oblastní komisi. Vedoucí důstojník, jehož každá strana určí, bude mít hodnost podplukovníka až plukovníka nebo hodnost obdobnou.

c) Budou působit spojené vojenské skupiny v každé z oblastí zakreslených na přiložené mapě a se sídly v těchto místech v jižním Vietnamu:

Oblast I:Quang-tri, Phu-bai.
Oblast II:Hoi-an, Tam-ky, Chu-lai.
Oblast III:Kontum, Hau-bon, Phu-cat, Tuy-an, Ninh-hoa, Ban-me Thuot.
Oblast IV:Da-lat, Bao-loc, Phan-rang.
Oblast V:An-loc, Xuan-loc, Ben-cat, Cu-chi, Tan-an.
Oblast VI:Moc-hoa, Giong-trom.
Oblast VII:Tri-ton, Vinh-long, Vi-tranh, Khanh-hung, Quan-long.

Každá strana přidělí do každé spojené vojenské skupiny čtyři kvalifikované osoby. Vedoucí osobou, kterou každá strana určí, bude důstojník v hodnosti od majora po podplukovníka nebo v hodnosti obdobné.

d) Oblastní spojené vojenské komise budou pomáhat ústřední spojené vojenské komisi při plnění jejích úkolů a budou dohlížet na operace spojených vojenských skupin. Oblast Saigon-gia-Dinh spadá pod odpovědnost ústřední komise, jež bude jmenovat spojené vojenské skupiny pro tuto oblast.

e) Každá strana bude oprávněna poskytovat průvodní a strážní personál svým delegacím u ústřední spojené vojenské komise a u oblastních spojených vojenských komisí a svým členům ve spojených vojenských skupinách. Celkový počet průvodního a strážního personálu pro každou stranu nebude přesahovat 550 osob.

f) Ústřední spojená vojenská komise může zřizovat takové spojené subkomise, spojené štáby a spojené vojenské skupiny, jaké si okolnosti mohou vyžádat. Úřední komise určí početní stavy personálu potřebného pro jakékoli další subkomise, štáby nebo skupiny, které zřídí, za předpokladu, že každá strana bude jmenovat čtvrtinu potřebného personálu a že celkový počet personálu pro čtyřstrannou spojenou vojenskou komisi včetně jejích štábů, skupin a podpůrného personálu nepřekročí 3300 osob.

g) Delegace dvou jihovietnamských stran mohou v rámci dohody zřizovat prozatimní subkomise a spojené vojenské skupiny k provádění úkolů, které jim konkrétně stanoví článek 17 dohody. Se zřetelem k článku 7 dohody, zřídí spojené vojenské komise spojené vojenské skupiny na vstupních místech do jižního Vietnamu, jichž se bude používat k nahrazování výzbroje, střeliva a vojenského materiálu, stanovených v souladu s článkem 7 tohoto protokolu. Od chvíle, kdy zastavení palby vstoupí v platnost, do chvíle, kdy dvoustranná spojená vojenská komise bude schopna pracovat, vytvoří delegace dvou jihovietnamských stran u čtyřstranné spojené vojenské komise prozatimní subkomisi a prozatimní spojené vojenské skupiny, jež budou provádět její úkoly pokud jde o zajaté a vězněné vietnamské civilní osoby. Tam, kde k výše uvedeným účelům bude nezbytné, mohou se obě jihovietnamské strany dohodnout na rozšíření personálu, přiděleného delegacím dvou jihovietnamských stran u čtyřstranné spojené vojenské komise.

Článek 12

a) V souladu s článkem 17 dohody, který stanoví, že dvě jihovietnamské strany budou okamžitě jmenovat své představitele k vytvoření dvoustranné spojené vojenské komise, setkají se 24 hodin po vstupu zastavení palby v platnost dvě jmenované delegace jihovietnamských stran u dvoustranné smíšené vojenské komise v Saigonu, aby se co nejdříve dohodly na zorganizování dvoustranné spojené vojenské komise a její uvedení v činnost, jakož i na opatřeních a organizačních ustanoveních, jejichž cílem bude prosazovat zastavení palby a udržovat mír v jižním Vietnamu.

b) Od chvíle, kdy zastavení palby vstoupí v platnost, do chvíle, kdy dvoustranná spojená vojenská komise bude schopna pracovat, převezme delegace dvou jihovietnamských stran u čtyřstranné spojené vojenské komise na všech úrovních součastně úkoly dvoustranné spojené vojenské komise na všech úrovních kromě svých funkcí jako delegaci u čtyřstranné spojené vojenské komise.

c) Jestliže v době, kdy čtyřstrnná spojená vojenská komuse zastaví svou činnost v souladu se článkem 16 dohody, nebude dosaženo shody o zorganizování dvoustranné spojené vojenské komise, delegace dvou jihovietnamských stran působících u čtyřstranné spojené vojenské komise na všech úrovních budou dočasně pokračovat ve společné práci jako prozatimní dvoustranná spojená vojenská komise a převezmou úkoly dvoustranné spojené vojenské komise na všech úrovních do té doby, než dvoustranná spojená vojenská komise bude schopna práce.

Článek 13

Podle zásady jednomyslnosti nebudou mít spojené vojenské komise žádného předsedu a jejich schůze budou svolávány na žádost kteréhokoli představitele. Spojené vojenské komise si stanoví pracovní postup vhodný k účinnému plnění jejich funkcí a odpovědnosti.

Článek 14

Spojené vojenské komise a mezinárodní kontrolní a dozorčí komise budou navájem těsně spolupracovat a pomáhat si při plnění svých příslušných funkcí. Každá spojená vojenská komise bude informovat mezinárodní komisi o plnění těch ustanovení dohody, za něž má tato spojená vojenská vojenská komise odpovědnost a jež spadají do kompetence mezinárodní komise. Každá spojená vojenská komise může požádat mezinárodní komisi o konkrétní pozorovací činnost.

Článek 15

Ústřední čtyřstranná spojená vojenská komise začne působit 24 hodin po vstupu zastavení palby v platnost. Oblasti čtyřstranné spojené vojenské komise začnou působit 48 hodin po vstupu zastavení palby v platnost. Spojené vojenské skupiny se základnami na místech vyjmenovaných v článku 11 c) tohoto protokolu začnou působit nejméně 15 dnů po vstupu zastavení palby v platnost.Delegace dvou jihovietnamských stran začnou současně plnit úkoly dvoustranné spojené vojenské komise, jak je to stanoveno v článku 12 tohoto protokolu.

Článek 16

a) Strany poskytnou plnou ochranu a veškeré nezbytné přispění a spolupráci spojeným vojenským komisím na všech úrovních při plnění jejich úkolů.

b) Spojené vojenské komise a jejich personál budou mít při plnění svých úkolů takové výsady a takovou imunitu jako akreditované diplomatické mise a diplomatičtí činitelé.

c) Personál spojených vojenských komisí může mít při sobě pistole a nosit zvláštní odznaky, na nichž se každá ústřední spojená vojenská komise dohodne. Personál každé strany může být při ochraně zařízení nebo prostředků komise oprávněn mít při sobě jiné osobní ruční zbraně, jak to stanoví každá ústřední spojená vojenská komise.

Článek 17

a) Delegace každé strany u čtyřstranné spojené vojenské komise a dvoustranné spojené vojenské komise bude mít své vlastní úřadovny, spojovací prostředky, podpůrné a dopravní prostředky včetně letounů, když to bude nutné.

b) Každá strana poskytne v oblastech pod svou kontrolou příslušná kancelářská a ubytovací zařízení čtyřstranné spojené vojenské komisi na všech úrovních.

c) Strany se budou snažit poskytnout čtyřstranné spojené vojenské komisi a dvoustranné spojené vojenské komisi cestou půjček, nájmu nebo daru běžné operativní prostředky včetně spojovacího zařízení, zásobovacích a dopravních prostředků včetně letounů, když to bude nutné. Spojené vojenské komise mohou nakupovat z jakýchkoli zdrojů nezbytná zařízení, vybavení a opatřovat si služby, jež neposkytnou strany. Spojené vojenské komise převezmou tato zařízení a toto vybavení do vlastnictví a používání.

d) Zařízení a vybavení pro běžné použití, o němž se hovoří výše, bude vráceno stranám, až spojené vojenské komise zastaví svou činnost.

Článek 18

Běžné výdaje čtyřstranné spojené vojenské komise ponesou rovnoměrně čtyři strany a běžné výdaje dvoustranné spojené vojenské komise v jižním Vietnamu ponesou rovnoměrně tyto dvě strany.

Článek 19

Protokol k pařížské dohodě o ukončení války a obnovení míru ve Vietnamu, jenž se týká zastavení palby v jižním Vietnamu a spojených vojenských komisí, vstoupí v platnost, až tento dokument podepíše státní tajemník vlády Spojených států amerických a ministr zahraničních věcí vlády Vietnamské demokratické republiky a až dokument téhož znění podepíše ministr zahraničních věcí vlády Vietnamské demokratické republiky, ministr zahraničních věcí prozatimní revoluční vlády Jihovietnamské republiky, státní tajemník vlády Spojených států a ministr zahraničních věcí vlády Vietnamské republiky. Všechny zúčastněné strany budou tento protokol striktně plnit.

Dáno v Paříži 27. ledna 1973 ve vietnamštině a angličtině. Vietnamský i anglický text jsou oficiální a stejně autentické.

Za vládu
Spojených států amerických
William P. Rogers,
státní tajemník

         

Za vládu
Vietnamské demokratické republiky
Nguyen-Duy-Trinh,
ministr zahraničních věcí